Tornar

Condicions per incorporar el disseny a les pimes. Compromís amb les estratègies d’innovació.

Disseny i estratègia empresarial

El disseny és un dels factors fonamentals per a la competitivitat de les pimes, que ha de gestionar-se amb la mateixa importància que qualsevol altra àrea funcional de l'empresa (Màrqueting, I+D,...). Algunes pimes confonen disseny en pensar que consistix simplement a ficar un producte normal en una embalatge amb estil, o que la seva fiabilitat és quelcom valorat exclusivament en el control de qualitat final, en lloc de dissenyar un producte fiable des del primer moment. Moltes empreses consideren els dissenyadors com a persones que presten poca atenció als costos o que produeixen objectes massa nous per al mercat.
Però a mida que la competitivitat s'intensifica, el disseny constitueix un element cada vegada més important de diferenciació i posicionament dels productes i serveis d'una empresa. Hem observat com fa quinze anys les pimes competien per preu; últimament ho estan fent a través de qualitat; i en les pròximes dècades ho hauran de fer per disseny. Per tant disseny ha de ser entès com un factor essencial de la innovació.

La relació entre estratègia i disseny és cada vegada més estreta. Basta observar-lo en la classificació dels tipus estratègics de Mils i Snow, Porter o Dess&Davis, on estan arreplegats la major part d'enfocaments competitius de les empreses. En les estratègies competitives per Lideratge en Costos, Diferenciació, Orientació al mercat, o les Estratègies proactives, preactives i reactives, és possible desenvolupar en major o menor mesura algun tipus d'innovació, perquè adoptar qualsevol de les estratègies competitives implica d'una manera o d'una altra la realització d'innovacions, encara que no en totes el disseny exerceixi un paper significatiu:

  1. Estratègia per lideratge en costos: pot ser innovadora, però les innovacions seran principalment de processos que busquen major eficiència en control de costos aprofitant l'experiència, les economies d'escala i la contenció de qualsevol tipus de despeses.
  2. Estratègia per diferenciació: busca oferir productes diferents als de la competència, centrant-se per a això en el producte, en el procés productiu i gestió del tracte amb els clients. No hi ha dubte que l'estratègia de diferenciació facilitarà en major mida les innovacions de producte (disseny) abans que les de procés o gestió.
  3. Estratègia defensiva: les empreses que adopten aquesta estratègia són les més coneixedores de l'activitat que realitzen i les més assentades en el seu sector, la qual cosa els permet tenir una millor posició que la resta d'empreses amb què competeixen, atès que no s'arrisquen orientant-se a noves activitats, en tot moment busquen l'eficiència i la millora contínua dels seus treballs. Les principals innovacions que solen aplicar aquestes empreses es relacionen amb el procés productiu (buscant una major eficiència) o amb la gestió.
  4. Estratègia proactiva: les empreses busquen constantment noves oportunitats, nous mercats o productes i per a això, contínuament introdueixen canvis i millores en els productes i mercats tractant ser les primeres a desenvolupar nous productes assumint el risc de fracàs en aquestes innovacions. Són empreses creatives les innovacions de les quals s'orienten al producte (disseny) i al procés productiu.