Tornar

Condicions per incorporar el disseny a les pimes. Compromís amb les estratègies d’innovació.

Concepte d'empresa i micro entorn

El terme empresa limitat a designar aquelles organitzacions nascudes a partir de la industrialització, la comesa de les quals és la de fabricar productes i béns per al consum, amb l'objecte principal d'un benefici econòmic, és un mer reduccionisme.

Una empresa és tot grup humà que emprèn projectes i accions sobre el seu entorn. L'actitud emprenedora implica que aquesta afectarà l'entorn social, material, cultural econòmic. L'anàlisi funcional de l'empresa té com a objectiu comprendre a l'empresa com un sistema funcional complex, compost per elements mútuament relacionats entre si, i com un sistema obert, influenciat pel seu entorn i que, a la vegada, modela parcialment a l'entorn.

L'essència per formular una estratègia competitiva consisteix a relacionar l'empresa amb el seu medi ambient. Encara que l'entorn rellevant és molt ampli i comprèn tant forces socials com econòmiques, l'aspecte clau de l'entorn de l'empresa és el sector o sectors industrials amb els què competeix. Les forces externes al sector industrial són relativament importants. Atès que les forces externes generalment afecten totes les empreses del sector industrial, la clau es troba en les distintes habilitats de les empreses per enfrontar-se a elles.

La situació de la competència en un sector industrial depén de cinc forces competitives bàsiques. L'acció conjunta d'aquestes forces determina la rendibilitat potencial en el sector industrial on els beneficis del capital invertit es mesuren en termes de rendiment a llarg termini. L'objectiu de l'estratègia competitiva per a una empresa és trobar una posició en el sector on millor pugui defendre's contra aquestes forces competitives o pugui inclinar-les a favor seu. Per tant, la clau per formular l'estratègia és investigar per sota de la superfície les fonts de cada una d'elles. El coneixement d'aquestes forces subjacents a la pressió competitiva, marca els punts forts i febles de l'empresa, reforça la seva posició en el sector i aclareix les àrees on les tendències d'aquest requereixen la màxima atenció, com a oportunitats o amenaces.