Tornar

Condicions per incorporar el disseny a les pimes. Gestió estratègica de l'empresa.

Concepte de cost

En el pas d'una òptica d'orientació a la producció a la d'orientació al mercat, el preu, variable predominantment controlada per la funció administrativa, s'ha transformat en una variable predominant de la funció comercial.

EI preu es defineix basant-se en l'anàlisi de la situació competitiva del mercat en el què es vol introduir el producte en qüestió, sobre la qualitat intrínseca del producte, en funció del grau de satisfacció de la demanda coberta i de la resposta que el nou producte aconseguirà en termes de satisfacció futura, del cost unitari de producció i de distribució, del marge de contribució sol·licitat i la coherència amb els altres components del màrqueting mix. El preu és per tant una variable del màrqueting mix procedent de l'estratègia que es persegueix.

El cost del producte constitueix el punt de partida en la formulació del preu i és la mesura del valor del producte. EI cost orienta el preu, però no el determina.

Una correcta política de preus exigeix la comprensió de la problemàtica dels costos directes i el marge contributiu.

Exagerar el preu significa no satisfer la demanda del mercat. EI concepte industrial resultant és: "màxima quantitat a mínim preu".

Les problemàtiques lligades a la determinació dels preus són de dos nivells:

  • polítiques i estratègies de preu
  • tàctiques i procediments

La política de preu ha de tenir en compte les variables següents:

  • comportament de la demanda
  • comportament dels competidors
  • nivell de costos i inversions
  • cicle de vida del producte