Tornar

Integració del disseny a l’empresa. Nivells d’incorporació del disseny a l’empresa.

Nivells d’incorporació del disseny a l’empresa

La incorporació del disseny a través de les activitats de qualsevol de les seves àrees (producte, comunicació, espais...) ha de realitzar-se d'una forma gradual i sempre atenent als recursos i interés que l'empresa vulgui atorgar a aquesta integració. Descriure un pla llegible i transparent per a la pime, és condició imprescindible perquè aquesta integració pugui ser entesa i assumida, per això un model basat en diferents nivells en funció de la presa de decisions parcials a realitzar és altament pertinent.

Nivell 1: Filosofia de Disseny
El disseny s'integra plenament en els valors de l'empresa. En una pime basada en el disseny, els valors del disseny regeixen i regulen les activitats internes i externes de l'empresa.

Nivell 2: Estratègia de Disseny
La definició del paper del disseny en la pime, la seva importància com a activitat de la mateixa i relació a desenvolupar amb la resta de funcions de l'empresa. Definir les característiques pròpies dels productes i serveis, així com d'aquells aspectes sobre els quals s'emfatitzarà per aconseguir la clara identificació de la mateixa en el mercat.

Nivell 3: Polítiques de Disseny
Definir els mitjans amb els quals posar en pràctica les determinacions estratègiques basades en el disseny, a través de recursos humans i organitzatius propis, externs o amb mesures mixtes. Així mateix, identificar i posar en marxa els recursos econòmics necessaris amb els que fer front a aquestes activitats.

Nivell 4: Programes de Disseny
Plans sistemàtics estructurats amb fases i objectius. Recomanacions per a la gestió interna dels programes de disseny amb autoritat suficient per coordinar les decisions que afecten diversos departaments de l'empresa, per al desenvolupament de les gammes de productes i dels programes d'identitat corporativa.

Nivell 5: Projectes de Disseny
Desenvolupament de la cultura del projecte a través de les activitats puntuals dels distints projectes conduents a l'obtenció física de béns i serveis caracteritzadores del portafolio de l'empresa.