Fes-te membre del Clúster Disseny

Dades generals

Persona de contacte

Tipus d'empresa / Quota Clúster Disseny

(IVA no inclòs)

Dades fiscals per emetre la factura

Dades de facturació

Manifesto la meva conformitat al pagament de la quota com a membre del Clúster Disseny i autoritzo expressament fins a nou avís, la seva domiciliació al següent compte bancari:

Dades del Club d'empreses BCD

Raó social: Fundació BCD
Direcció: Av. Diagonal 452, 5a planta
Codi postal i ciutat: 08006 Barcelona
Telèfon: 93 218 28 22
Fax: 93 237 22 19
E-mail: clubempreses@bcd.es
CIF: G-08470999

Nota legal

L'accés al Club d'empreses BCD i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquesta nota legal. Per això, li recomanem que llegeixi atentament el contingut.

Informació legal sobre el Club d'empreses BCD.

Club d'empreses BCD creat per donar servei a les empreses del seu entorn -tant les empreses de servei de disseny, com les que han convertit el disseny en l'eix del seu lideratge i de la seva estratègia empresarial- amb una atenció personalitzada i uns serveis a mida de les necessitats actuals. Per ser del Club es gaudiran de nombrosos beneficis relacionats amb el creixement empresarial, l'emprenedoria creativa, la promoció i la internacionalització.

El Club d'empreses BCD disposa d'un apartat dins la web del BCD, així com de dos grups de disseny dins la Plataforma virtual, propietat de la Cambra de Comerç de Barcelona.

La titularitat del Club d'empreses BCD és de la Fundació BCD.

Condicions de pertinença al Club d'empreses BCD.

La inscripció al Club d'empreses BCD, està regulada en el formulari d'inscripció.

Poden pertànyer al Club d'empreses BCD totes les empreses nacionals o estrangeres que duguin a terme activitats relacionades amb el disseny, siguin individuals o societàries.

Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

La Fundació BCD es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment; en aquest cas, entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del Club d'empreses BCD des d'aquesta data.

Els continguts del Club d'empreses BCD, en especial les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s'hi indiqui el contrari, no constitueixen cap tipus d'oferta vinculant.

La Fundació BCD es reserva el dret d'introduir-hi modificacions o d'ometre parcialment o totalment els actuals continguts i serveis del Club d'empreses BCD quan ho consideri oportú, i també el dret d'impedir-hi o restringir-hi l'accés de manera temporal o permanent.

Ús correcte del Directori i dels dos grups de disseny de la Plataforma virtual, de la Cambra de Comerç de Barcelona, que gestiona el BCD.

L'usuari es compromet a utilitzar el Directori i la Plataforma virtual de disseny que gestiona BCD, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, aquesta Nota legal, els bons costums i l'ordre públic.

De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el Directori i la Plataforma virtual de disseny o els serveis que es prestin a través d'elles amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquesta Nota legal, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Club d'empreses BCD o els seus serveis, o impedir-ne un ús satisfactori a d'altres usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres elements que es trobin en el Directori i la Plataforma virtual de disseny.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la Fundació BCD presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L'usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions (applets), controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de la Fundació BCD o de tercers.

'usuari es compromet a no fer mal ús d'informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Directori i la Plataforma virtual de disseny o dels serveis que ofereix.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest Club i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de la Fundació BCD o de tercers que n'han autoritzat l'ús.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, inclosos qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres abans esmentades, creacions i signes distintius sense l'autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició pot ser sancionable.

No obstant això, al seu compte i risc, l'usuari pot descarregar o copiar aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Fundació BCD o de tercers que han autoritzat l'ús. En especial, no pot alterar-los, modificar-los o suprimir-los ni totalment ni parcialment. En cap cas, això significa una autorització o llicència sobre els drets de propietat de la Fundació BCD.

Queda prohibit, tret dels casos en què ho autoritzi expressament la Fundació BCD, establir enllaços o hiperenllaços des de portals o llocs web de tercers a pàgines web del Club d'empreses BCD diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l'adreça URL http://www.bcd.es, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web del Club d'empreses BCD o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Règim de responsabilitat

Responsabilitat de la Fundació BCD pel que fa a la utilització del Club d'empreses BCD:

 • L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar en motiu de la utilització d'aquest Directori i la Plataforma virtual de disseny i la Fundació BCD està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari.

Responsabilitat de la Fundació BCD pel que fa als continguts del Club d'empreses BCD:

 • La Fundació BCD no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des dels serveis del Club d'empreses BCD, mitjançant enllaços o hiperenllaços a la web, al Directori i a la Plataforma virtual de disseny que gestiona el BCD, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius del Club d'empreses BCD tret que no tingui l'autorització expressa de la Fundació.
 • La Fundació BCD i els seus proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat en relació a la informació, els continguts de tot tipus, productes i serveis oferts o prestats a través de la de la web, del Directori i de la Plataforma virtual de disseny del Club d'empreses BCD per terceres persones o entitats, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a això, es puguin produir per:
  • Absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència.
  • Incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals.
  • Incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació.
  • Infracció dels drets dels consumidors i usuaris.
  • Infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita.
  • Infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la imatge de les persones.
  • En general, l'incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que hi siguin aplicables.
  • Qualsevol decisió presa en funció de la informació subministrada a través del web, el Directori i la Plataforma virtual de disseny del Club d'empreses BCD.
 • Ni la Fundació BCD, ni els proveïdors d'informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:
  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena als control de Fundació BCD.
  • Intromissions il¿legítimes mitjançant l'ús de programes maliciosos de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre.
  • Us indegut o inadequat del web, el Directori i la Plataforma virtual de disseny del Club d'empreses BCD.
  • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del navegador.

Responsabilitat de la Fundació BCD pel que fa als enllaços del Club d'empreses BCD.

 • La Fundació BCD declina tota responsabilitat respecte de la informació que hi hagi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d'informar l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret.
 • La Fundació BCD s'exonera de tota responsabilitat del funcionament dels enllaços, del resultat obtingut a través dels enllaços esmentats, de la veracitat i licitud del contingut o la informació a què es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l'usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.
Compromís de protecció de dades i compliment de la LSSICE

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Fundació BCD informa els usuaris que les dades de caràcter personal que ens proporcionin quan emplenin el formulari que s'inclou en aquesta pàgina s'aplegaran en fitxers la responsable dels quals és la Fundació BCD, i seran tractades amb la finalitat de poder prestar els serveis corporatius (gestionar les inscripcions, informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació, etc.).

El fet d'emplenar un formulari d'aquest web implica que l'usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.

L'usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d'exercitar els drets d'oposició, d'accés, de rectificació i de cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d'1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se a la Fundació BCD mitjançant el correu electrònic (clubempreses@bcd.es), el número de fax (93 237 22 19), o el correu postal (Fundació BCD. Av. Diagonal, 452, 5 planta. 08006 Barcelona).

Legislació aplicable i competència judicial

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l'execució d'aquest avís legal s'interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, la Fundació BCD se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d' Espanya, la Fundació BCD i l'usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

CONDICIONS D'ÚS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE DISSENY

Compartir contingut i informació

L'usuari pot compartir documents, però ha de tenir els drets corresponents i no pot mai atribuir-se l'autoria d'un document que no li correspon.

L'usuari pot compartir enllaços, sempre que no corresponguin a contingut il·legal, potencialment ofensiu o lesiu de les llibertats personals, així com opinions i altres missatges de text. Tota opinió pertany només al seu autor, sense cap responsabilitat al respecte per part de Club d'empreses BCD.

El contingut abocat al Club d'empreses BCD ha d'estar vinculat amb l'activitat professional de l'usuari.

El contingut publicat a la pàgina de l' empresa és públic i visible per tothom. El Club d'empreses BCD no és responsabilitza de l'ús que facin tercers d'aquesta informació

L'usuari manté els drets sobre els documents i els missatges que escrigui a la Plataforma virtual de disseny, i pot esborrar-los quan cregui convenient.

Si cap document, enllaç o missatge té un contingut il·legal, confidencial, inexacte, potencialment ofensiu o lesiu de les llibertats personals, serà esborrat pels administradors.

La publicació de contingut inadequat podrà comportar la supressió de la compta de l'usuari.

Legalitat

L'usuari ha de complir sempre amb la legalitat aplicable.

Els missatges han de ser respectuosos.

L'usuari no pot promoure ni portar a terme activitats il·legals o discriminatòries dins del Club d'empreses BCD.

L'usuari no pot enviar missatges privats no desitjats de forma indiscriminada. L'enviament massiu de missatges privats es considerarà ¿spam¿ i pot ser motiu de bloqueig de l'usuari responsable.

L'usuari no pot recollir informació d'altres membres o accedir a la Plataforma virtual de disseny del Club d'empreses BCD utilitzant mitjans automatitzats, com per exemple bots, spiders, etc. Tampoc no pot introduir en la plataforma virus i altre malware.

Les contrasenyes de cada usuari són confidencials.

L'usuari no pot organitzar cap promoció dins del Club d'empreses BCD sense informar als administradors. Els administradors donaran de baixa els usuaris responsables de les promocions no autoritzades.

El Club d'empreses BCD no es responsabilitza, dona suport o registra cap informació, discussió o acord comercial que es porti a terme dins de la Plataforma virtual de disseny.

L'usuari pot reportar qualsevol il·legalitat enviant un correu electrònic al Club d'empreses BCD.

Dades d'usuari

Els usuaris no podran publicar en les seves dades personals o perfil informació falsa ni suplantar altres persones. Tota informació falsa serà esborrada pels administradors.

És responsabilitat de l'usuari mantenir la seva informació de contacte i la de la seva empresa actualitzades.

L'usuari no pot tenir més d'un perfil personal.

Interacció amb altres usuaris

L'usuari no pot publicar cap missatge o document il·legal, confidencial o discriminatori. Els administradors podran esborrar el contingut que considerin inadequat.

Si un usuari continua publicant missatges inadequats, un cop advertit d'aquesta circumstància, es procedirà a donar de baixa la seva compta.

L'usuari no pot compartir o publicar contingut d'altres persones o empreses protegit per drets d'autor.

L'usuari no ha d'enviar invitacions a la Plataforma virtual de disseny del Club d'empreses BCD a desconeguts.

L'usuari no pot compartir informació privada d'altres persones i empreses.

L'usuari no pot utilitzar marques comercials que no li pertanyin, inclosos el logotip, nom i altre material del Club d'empreses BCD, sense l'autorització d'aquest.

Modificacions de les condicions d'ús.

Canvis en les condicions d'ús: les condicions d'ús podran canviar sempre que Club d'empreses BCD ho consideri necessari.

Tancar finestra

* Camps obligatoris