Tornar

La significació de disseny. La importància de precisar el terme “disseny”.

Classificació dels béns

Els béns primaris, aquells essencials per a la vida de l'home, en altres paraules el manteniment, vivenda, roba, són la base del màrqueting com a procés de canvi. El creixement econòmic amb la consegüent evolució de les necessitats ha admès la necessitat d'una classificació dels béns per poder desenvolupar el procés de canvi de manera racional i adequat a les exigències de satisfacció de les mateixes necessitats.

a. Béns industrials. Serveixen per a la producció, són els béns que s'utilitzen per obtenir altres béns. Se subdivideixen a la vegada en: instrumentals com les instal·lacions i els aparells, de consum com les matèries primeres i els semielaborats o subministrament com els embalatges, servei com magatzems, manteniment, ensinistrament. Són caracteritzats per l'evolució tecnològica basada en la innovació i el desenvolupament. El mercat dels béns industrials està estretament relacionat amb la recerca científico-tecnològica i amb el finançament necessari per a la seva realització, i està en funció de la millora del seu ús en la minimització de pèrdues i l'optimització en la relació home-màquina.

b. Béns de consum. Serveixen per a la satisfacció de les necessitats humanes. Se subdivideixen a la vegada en:

  • de consum massiu com els aliments, els productes per a la casa, la roba, de consum durador com els electrodomèstics, la decoració, l'automòbil. Els béns de consum massiu es caracteritzen pel seu ús immediat, repetitiu i la seva gran difusió. La segmentació alta i mitjana està en relació al seu preu unitari.

  • de consum durador són béns instrumentals d'ús privat i prolongat, tenen un valor unitari elevat i una reduïda freqüència d'adquisició caracteritzada per comparatives de qualitat-preu i funció. EI màrqueting dels béns de consum està en funció de la producció i la distribució, estudia la propensió al consum i utilitza el disseny i el packaging com mitjans de comunicació immediata.

c. Serveis. Serveixen per facilitar i simplificar la satisfacció de les necessitats. Són béns de servei el crèdit, les assegurances, els transports, la distribució d'aigua, llum, gas, el correu, la manutenció, etcètera i es poden subdividir en relació a les categories anteriors. Poden ser de naturalesa de consum o instrumental: la targeta de crèdit pot ser utilitzada sigui amb objectius personals-íntims o per desenvolupar activitats laborals. El màrqueting dels serveis està en funció de l'empresa i el desenvolupament de les persones, estudia el comportament humà i planifica la millorar i l'eficiència dels serveis per fer-los adequats a les expectatives d'ús. En aquest cas el disseny dels instruments que permeten desenvolupar el servei ha de tenir en compte els aspectes organitzatius del servei per poder millorar-lo: un servei de transport públic en el carrer, ha de tenir en compte els recorreguts més enllà del disseny eficient dels propis vehicles.