Tornar

La significació de disseny. Abast del disseny.

Disseny com a procés

Concepció d'objectius i projectes conduents a l'obtenció de productes. Elaboració i processat de la informació per orientar els projectes. Mobilització de recursos tècnics, humans i financers. Concepció i desenvolupament del projecte abans de passar a la fabricació.

  1. Brief o perfil del producte definit mitjançant de llistat de requeriments relatius a: formals, estètics, estilístics; funcionals d'ús i servei; comercials, competència, preu de venda, presentació, manteniment i transport; tècnics, de materials, processos de fabricació i muntatge; i econòmics, inversions i rendiments.
  2. Avantprojecte entès com a desenvolupament parcial dels aspectes o requeriments descrits en el brief, permetrà a nivells de suficiència, la realització d'una maqueta o prototip, formal o funcional del producte, la seva presentació, així com la confecció de plans de conjunt i detalls.
  3. Anàlisi de l'avantprojecte, d'on sorgirien les possibles propostes de modificacions.
  4. Redacció del projecte. Desenvolupament total de les propostes de l'avantprojecte i de les modificacions dels aspectes de relació amb l'usuari: aspectes perceptius (contacte visual, distinció o identificació, i imatge); acceptabilitat, d'acord amb el gust o la capacitat d'acceptació i compatibilitat amb les tendències; aspectes satisfactoris, correspondència a les expectatives formulades sobre el producte en el moment de la seva adquisició; i els aspectes utilitaris o de servei (bon rendiment funcional, durabilitat, permanència de les característiques inicials).
  5. Memòria tècnica: documentació per iniciar la fabricació del producte acompanyada dels plànols d'espedaçament, alçats, plantes i seccions
  6. L'anàlisi i modificacions del projecte: participació del responsable del desenvolupament industrial del producte que haurà de ser l'interlocutor vàlid del dissenyador per al seguiment, consultes i assessorament.
  7. Desenvolupament-enginyeria del producte: l'empresa, l'assessorament del dissenyador i les empreses proveïdores, supervisen de la presèrie i defineixen els nivells de verificació.