Tornar

La significació de disseny. Abast del disseny.

Disseny com a procés interdisciplinari

El disseny està poc identificat amb procés industrial i per a un nombre petit d'empreses coincident amb l'acció projectiva, que supera l'objecte i s'ocupa de tots els aspectes lligats a la introducció d'un nou producte en el mercat. Actualment, aquesta accepció ha esgotat parcialment la seva força innovadora i de seducció i representa un tipus d'etiqueta adjunta a l'estil en voga del moment. El disseny, concebut com a acció projectiva s'aplica en un ampli espectre de sectors en constituir-se la raó de ser, el sentit de molts productes, alhora que instrument que els acosta a les necessitats i als desitjos del consumidor.

D'aquí que la integració multidisciplinària sigui una necessitat indefugible, sobretot la integració multidisciplinària entre màrqueting i disseny en les pimes de producte final es pot aconseguir mitjançant de capacitats operatives que donen major importància a aspectes com:

  • La gestió de les decisions projectives en relació a la valoració dels costos totals del producte, que s'obtenen per la suma dels costos dels materials i del procés de fabricació. Es tracta d'un tipus de valoració a calcular conjuntament amb els dissenyadors projectistes, per tal de canalitzar i rendibilitzar els esforços creatius en una direcció econòmicament acceptable, per tractar d'aprofitar les oportunitats creatives a partir de les primeres decisions projectives.
  • La comprensió i la preservació del concepte del producte durant el procés de definició executiva del producte. En molts casos la idea-concepte del projecte és el punt fort, la raó de ser d'un nou producte, que es tradueix en un avantatge competitiu amb respecte a la competència. Del concepte del producte es deriven l'entitat o la peculiaritat del producte, característiques amenaçades de ser modificades durant la fase d'enginyeria del producte, frustrant amb això la seva raó de ser.
  • La valoració d'ulteriors desenvolupaments del producte per ampliar el cicle de vida en el mercat. En aquest cas, cada modificació hauria d'inferir-se basant-se en les premisses inicials de projecte amb el que valorar la seva congruència en relació als canvis de les condicions del mercat, l'oportunitat i la coherència.
  • A través d'una major implicació en l'esfera del projecte, el màrqueting permet reforçar el paper estratègic de la gestió en la relació empresa-mercat. Relació que revalua les potencialitats estratègiques de la tecnologia enfront d'un mercat cada vegada menys previsible i cada vegada més competitiu.