Tornar

La significació de disseny. Abast del disseny.

Disseny com a tecnologia

Conjunt de coneixements propis de la disciplina del disseny, on concorren una sèrie d'habilitats intel·lectuals i instrumentals que permeten al dissenyador convertir problemes i necessitats (idees i conceptes) en solucions formals de qualsevol tipus (objectes concrets). Les habilitats intel·lectuals són conseqüència de la capacitat de combinar l'anàlisi i la creació, detectar i estudiar els elements constitutius d'un problema, tot això amb la capacitat de donar respostes formals concretes. Les capacitats instrumentals consisteixen en el domini de tècniques que permeten visualitzar, representar els productes de forma unitària i distingint cada un dels elements que la constitueixen. Per tant podem veure i controlar el producte de forma tangible, avaluar els seus factors rellevants i prendre decisions al respecte.

  1. Habilitats intel·lectuals (analítico-creatives) per estudiar un problema i adoptar respostes. Anàlisi de dades per determinar el perfil conceptual del producte: investigació dels aspectes històrics del producte a dissenyar (precedents, catàleg històric, evolució formal tècnica i d'ús del producte; aplicacions, alternatives actuals i tendències); dels aspectes de l'entorn propi del producte (comercial, d'utilització del producte, de complementació o competència, d'integració o independència); els relacionats amb l'usuari (percepció visual, distinció o identificació, imatge, actualitat i moda; expectatives d'adquisició; rendiment i durabilitat).

  2. Habilitats instrumentals amb el domini de les tècniques tradicionals i de 3D de dibuix, per visualitzar i comunicar el producte resultant del problema.

  3. Habilitats instrumentals amb el domini de les maquetes formals per apreciar la forma del producte (construïda amb materials reals o simulats, apta per a fotografia retocada); maquetes funcionals com a esquema mecànic funcional (materials reals o simulats). Així com dels prototips formals (aspecte formal prou pròxim al real com per permetre una idea inequívoca de l'aspecte que tindria el producte definitiu, materials reals o semblants, aptes per a la fotografia de catàlegs); prototip funcional (construït amb dimensions i materials reals o equivalents, i capaç de desenvolupar una funció semblant a la del producte real); prototips morfo-funcionals (compleix alhora els condicionants del prototip formal i del funcional, realitzat amb intenció com a peça única, o realitzat a partir de peces de presèrie).