Tornar

La significació de disseny. Àrees d’aplicació del disseny.

Factors de la identitat corporativa

Els trets essencials que fan a cada empresa diferent de les altres, són els constitutius de la seva identitat corporativa. La identitat corporativa no té un caràcter simplement visual, sinó que el seu àmbit posseeix molta més amplitud comprenent també els aspectes culturals, ambientals i de comportament.

La identitat corporativa com a expressió de la personalitat de les empreses està determinada i constituïda per quatre factors:

  • El comportament es refereix en primer lloc a les actuacions de l'empresa des d'un punt de vista funcional: els seus productes i serveis, els seus procediments productius, administratius, financers, tecnològics o comercials. Però també als seus sistemes de presa de decisions i als seus mètodes de planificació i control.
  • La cultura corporativa és el conjunt de presumpcions i valors compartits per la majoria dels membres de l'empresa. Aquests valors són al mateix temps elements d'integració interna i de construcció social de la identitat corporativa. També són un factor clau per a l'adaptació a les realitats existents fora de l'empresa.
  • La identitat visual és un conjunt de signes que tradueixen gràficament l'essència corporativa. Aquests elements estan regulats per un codi combinatori que determina la forma i els usos del logotip, del símbol, dels colors corporatius i de l'identificador.
  • La comunicació corporativa és el conjunt de formes d'expressió que presenta una empresa, el sistema de comunicació i el sistema d'organització corporativa són com la cara i la creu d'una mateixa moneda. Pràcticament tots els actes quotidians del comportament d'una empresa són en última instància actes comunicatius.