Tornar

La significació de disseny. Àrees d’aplicació del disseny.

El dissseny en el concepte d'imatge

Imatge corporativa és el conjunt de significats que una persona associa a una empresa, és a dir, les idees utilitzades per descriure o recordar l'esmentada empresa. Dit d'una altra forma, la imatge corporativa és la impressió que una empresa genera en la ment del públic. En realitat no podem parlar estrictament d'imatge corporativa, sinó més aviat d'imatges corporatives, ja que estan conformades per les percepcions, impressions i experiències d'un conjunt molt variat de persones.

Percepció de la imatge corporativa. És impossible tenir una percepció total i global de l'empresa, per la qual cosa la imatge es basa en fragments, mostra d'això és la possibilitat de que sobre una empresa es projecten distints tipus d'imatges, que si no són consistents i coherents entre si, poden produir un greu dany a la reputació de l'empresa.

  1. Imatge d'empresa, es refereix a la imatge institucional de l'empresa.
  2. Imatge de marca, el conjunt de signes visuals i verbals que tria l'empresa per identificar-se, signes que representen a l'empresa en la ment del públic.
  3. Imatge de producte, lloc que ocupen els productes i serveis ofertats per les empreses enfront als que puguin existir en el mercat.

La formació de la imatge corporativa. És un procés llarg i complex resultat d'una abstracció, en la seva formació cada individu executa una operació de simplificació en què l'empresa queda reduïda en la seva ment a un conjunt d'atributs més o menys representatius. Aquests atributs no estan aïllats, sinó que formen una totalitat, una interdependència i complementarietat. La coherència en el disseny de tots els elements transmet una imatge d'harmonia, d'atenció, de qualitat, que fa que els productes es perceben com millors a altres semblants.

En definitiva, una coordinació i direcció de tots els àmbits de l'empresa susceptibles de ser dissenyats tenen com a conseqüència immediata una certa sinergia, de manera que la imatge del conjunt millora la imatge individual del producte o servei. Això es tradueix en un increment del seu valor afegit, la qual cosa vol dir que el disseny és rendible, no sols a nivell de disseny de producte, sinó també a nivell de disseny de tots els altres elements de l'empresa. La finalitat del disseny consisteix a aconseguir la identificació de l'usuari amb l'objecte dissenyat. Els objectes tenen un significat, tenen una funció d'ús, però a més tenen una funció simbòlica, representen quelcom.

Per aconseguir que el disseny aconsegueixi una identificació total entre l'usuari i l'objecte, la qual cosa és fonamentalment un objectiu empresarial i garanteix l'èxit d'un bon producte, fa falta alguna cosa més que el simple objecte. Intervé de forma decisiva la imatge de l'empresa.

Aquesta necessitat concordança entre imatge i producte força a la necessitat que el disseny intervingui en el camp de la comunicació i de la formació de la imatge corporativa. Des de l'òptica d'aquesta intervenció, la justificació de la intervenció segueix el següent raonament.