Propietat Industrial

Molts productes o serveis nous contenen diferents tipus de propietat industrial. Les empreses amb una visió de futur han de fer front al repte d'extreure el valor latent de la seva propietat i fer-lo servir eficientment en la seva estratègia comercial. Les empreses que dediquen temps i recursos a la protecció dels seus actius poden augmentar la seva competitivitat ja que els ajuda a:

 • evitar que la competència copiï o imiti els seus productes o serveis.
 • evitar invencions antieconòmiques en activitats d' I+D i comercialització
 • crear una identitat com a empresa constituïda en societat de capital gràcies a una estratègia basada en marques registrades
 • negociar llicències, franquícies o altres acords contractuals basats en la propietat industrial
 • augmentar el valor comercial de l'empresa; adquirir capital de risc i millorar l'accés a fonts de finançament
 • introduir-se en nous mercats.

A més a més, les empreses que realitzen una cerca sistemàtica per a verificar que no hi hagi conflictes amb els drets de propietat industrial de tercers aconsegueixen evitar conflictes i litigis innecessaris, estalviant així temps i recursos.

Què es pot protegir?

Drets resultants d'innovacions tecnològiques i d'inversions en I+D:

 • Patents: És un títol de propietat industrial que atorga l'estat a l'autor de la invenció per explotar de manera exclusiva la invenció durant un temps limitat (20 anys des de la data de sol·licitud) a canvi de posar-la a l'abast del públic per afavorir d'aquesta manera el progrés tecnològic. La patent pot referir-se a un nou producte, un nou procediment, un nou aparell o a un perfeccionament o millora d'aquests.
 • Models d'utilitat: Els models d'utilitat també es coneixen com a "invencions menors", ja que protegeixen invencions amb un rang inventiu menor que les protegides per patents. Tenen una durada menor que les patents (10 anys des de la data de sol·licitud) i els requeriments per obtenir-los no són tan restrictius (per exemple, només cal que sigui nou a Espanya).


Creacions que impliquen novetat pel que fa a la forma externa que presenten els productes:

 • Dibuixos: El dibuix industrial és una modalitat anàloga al model industrial, però per a objectes bidimensionals.
 • Models industrials: Models industrials. És un objecte que pot servir com a tipus per a la fabricació d'un producte i que es pot definir per la seva estructura, configuració, ornamentació o representació. Protegeix una forma nova i original conferida a un producte o article tridimensional.


Distintius que tenen per finalitat distingir uns productes i activitats d'uns altres:

 • Marques: Una marca dóna el dret exclusiu d'utilitzar un signe o mitjà material, sigui quina sigui la seva classe i forma, que serveixi per distingir un producte o servei en el mercat, de manera que el públic el pugui reconèixer i distingir.
 • Noms comercials: Un nom comercial és un títol que concedeix el dret exclusiu a utilitzar qualsevol signe o denominació com a distintiu d'una empresa. Els noms comercials són independents dels noms de les societats inscrits en el Registre Mercantil.
 • Rètols d'establiments: El rètoll d'establiment és un signe o denominació que serveix per donar a conèixer al públic un establiment i distingir-lo d'altres destinats a activitats idèntiques i similars.

On s'ha de protegir?

A nivell nacional: OEPM, Oficina Española de Patentes y Marcas.
Ofereix protecció jurídica i certifica la titolaritat de les diferents modalitats de propietat industrial per mitjà de la concessió de patents i models d'utilitat, dissenys industrials, marques i noms comercials entre d'altres.

A nivell europeu: OAMI Oficina de Armonización del Mercado Interior.
El seu objectiu és la protecció i registre de les marques comunitàries i els dibuixos i models comunitaris conferint al seu titular un dret unitari, amb plena validesa en tots els Estats membres de l'Unió Europea.

A nivell internacional: OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Responsable de fomentar i crear lleis i normes internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial a més de donar serveis de protecció a les patents, marques, dissenys industrials i denominacions d'origen.