Propietat Intel·lectual

La propietat intel·lectual fa referència al dret d'autor (denominat també copyright), que és un terme jurídic que descriu els drets concedits als creadors per les seves obres literàries i artístiques. Aquests drets neixen en el mateix moment que l'obra és concebuda pel seu autor, independentment de si serà o no registrada amb posterioritat.

Què es pot protegir?

El tipus d'obres que comprenen els drets d'autor són:
- obres literàries, diaris i programes informàtics
- bases de pel·lícules, composicions musicals i coreografies
- obres artístiques com pintures, dibuixos i escultures
- obres arquitectòniques
- publicitat, mapes i dibuixos tècnics

L' autor d'una obra gaudeix dels següents drets:
Drets morals:
- Dret a reivindicar l'autoria d'una obra
- Dret a oposar-se a variacions o modificacions de l'obra que puguin malmetre la reputació del seu creador.
- Dret a exigir que sigui mencionat com a autor de l'obra.

Drets econòmics: Els autors podran vendre o llicenciar els drets sobre les seves obres a altres individus o empreses per a la seva comercialització. Aquesta transferència de drets pot comportar una contraprestació econòmica o "royalty".

Els drets econòmics d'explotació de l'obra són vigents durant tota la vida de l'autor i 70 anys després de la seva mort, mentre que els drets morals són intransferibles i perduren durant tota la vida de l'autor.

On s'ha de protegir?

És recomanable registrar les obres per tal d'evitar còpies no autoritzades i altres plagis. El registre de l'obra permet provar entre d'altres, l'autoria, el seu contingut, la data i el lloc de creació, i pot realitzar-se al Registre General de la Propietat Intel·lectual, o bé dipositant-la davant de notari.

En el cas d'obres gràfiques o literàries, l'article 146 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 d'abril diu que: "El titular o cessionari en exclusiva d'un dret d'explotació sobre una obra o producció protegides per aquesta Llei, podrà anteposar al seu nom el símbol © amb precisió del lloc i any de divulgació de la mateixa obra o producció". El símbol ©, reconegut mundialment, pot ser utilitzat encara que l'obra no hagi estat inscrita al Registre de la Propietat Intel·lectual, i adverteix de l'existència de reserva de drets d'exclusivitat de l'obra en qüestió.
Per determinar a qui corresponen els drets de la propietat intel·lectual d'un disseny, haurà de tenir-se en compte si el disseny ha estat realitzat lliurement pel seu autor, o si el dissenyador l'ha realitzat com a resultat d'una relació laboral o contractual amb una empresa.