Tornar

Condicions per incorporar el disseny a les pimes. Compromís amb les estratègies d’innovació.

Disseny i estratègies d'innovació

La complexitat i dinamisme de l'actual entorn fa que les empreses hagin de desenvolupar un profund coneixement de quines són les variables o factors que poden considerar-se claus per al seu èxit competitiu. Com aconseguir posicionar-se competitivament en un determinat mercat i què fer per sostenir o millorar aquesta posició constitueix un tema central de la direcció empresarial. La competitivitat cobra major rellevància, sobretot a l'hora de determinar quins són els factors sobre els quals articular l'èxit de l'empresa.

Estratègia i innovació són elements clau per a la competitivitat de l'empresa. La innovació possibilita que l'empresa pugui respondre als canvis del mercat mantenint la seva posició competitiva. L'èxit en la implantació d'una estratègia, dependrà, d'una banda, de factors de tipus intern com la manera d'operar de la direcció de l'empresa en el seu entorn, les seves pròpies capacitats i les dels recursos humans de l'empresa, i d'una altra, de factors externs, com, evolució del cicle econòmic, posició de la competència i oscil·lacions de la demanda.
Per competir en els mercats les empreses trien deliberadament l'estratègia apropiada per ajustar-se a l'especificitat del seu entorn. Les empreses amb èxit desenvolupen, amb el pas del temps, un enfocament identificable i sistemàtic d'adaptació a l'entorn.

El concepte d'innovació és ampli. La definició general més acceptada és l'exposada en el Manual d'Oslo: "Les innovacions comprenen nous productes i processos així com modificacions tecnològiques importants dels mateixos. Una innovació es considera com a tal quan és introduïda en el mercat (innovacions de productes) o utilitzada en un procés de producció (innovacions de processos). En elles intervenen qualsevol classe d'activitats científiques, tecnològiques, d'organització, financeres i comercials". Així doncs, segons la seva naturalesa la innovació inclou:

  1. La innovació tecnològica es refereix als canvis en la tipologia dels productes i en els processos de producció (innovació de productes i innovació de processos).
  2. La innovació en productes es materialitza en la comercialització d'un nou article o en la millora d'un altre ja existent.
  3. La innovació en processos dota a les empreses de nous béns d'equipament o de nous processos de producció, tendint a incrementar la productivitat de l'empresa i a reduir els seus costos.
  4. La innovació en mètodes de gestió arreplega el conjunt de novetats i canvis introduïts en l'estructura organitzativa de l'empresa (Comercialització, Finançament, Organització, I+D, Disseny...).