Tornar

Integració del disseny a l’empresa. La programació del disseny.

Diagnosi i programació del disseny

A través de la diagnosi en disseny, l'empresa detecta els problemes inherents al paper del disseny dins de la mateixa, a la vegada que permet una clara identificació de les necessitats respecte dels recursos específics del disseny. Per això, la diagnosi ha d'abordar una anàlisi de la situació actual de l'empresa, la qual cosa implica un estudi dels antecedents i situació real de l'empresa enfront de la competència. Així mateix aborda una anàlisi dels recursos, estat i característiques dels recursos interns de personal, organitzatius i de gestió. Per a acabar valorant els recursos específics a l'àrea de disseny i la seva gestió. Tot això permet abordar una anàlisi general, que permetrà identificar la relació entre situació actual i recursos disponibles, així com la detecció de les debilitats i fortaleses de l'empresa.
Una vegada realitzats aquestes anàlisis, l'empresa està en la situació d'identificar el seu estat actual, per la qual cosa es podrà abordar la programació de totes les activitats del disseny amb el que solucionar les carències detectades.

Definir una estratègia, és especialment important quan s'han detectat deficiències estructurals o quan es parteix d'una absència completa d'antecedents de disseny. L'estratègia ha de precisar bàsicament la naturalesa de l'actuació en disseny en la que s'haurà de valorar la rellevància que li anem a donar al disseny, la seva relació amb les activitats generals de l'empresa; si es realitzarà com una intervenció puntual o com una línia permanent; si es durà a terme com una activitat interna o una activitat subcontractada; els camps on actuarem (producte, comunicació de producte, imatge d'empresa,...) i les característiques diferencials que busquem aplicant el disseny (èmfasi en els components tecnològics, accent en les dimensions estètiques o predomini de les propostes d'avantguarda,...).

Definir les polítiques que ajudaran a posar en marxa la nostra estratègia, tant en el concernent a la definició dels canals organitzatius interns, determinant sistema operatiu que canalitzarà les activitats de gestió del disseny (departaments, director de projectes); com en la contractació de serveis de disseny externs (si són necessaris) incrementant el control de detecció, selecció i contracte dels serveis externs de disseny. Sense oblidar el finançament, la determinació dels pressupostos generals de disseny per complir l'estratègia i administració dels mateixos.

Elaborar un programa marcant els objectius particulars de disseny: identificar metes i requisits (tipus de producte, projecte de comunicació, imatge); calendari amb què establir terminis i etapes d'acord amb els objectius i els recursos disponibles; l'habilitació de recursos pressupostaris i tècnics, amb la qual cosa assignar a cada projecte de disseny el seu pressupost corresponent i els mitjans tècnics necessaris; i sense oblidar la determinació dels diferents responsables dels projectes identificant els seus objectius i tasques.